OVK-besiktning i Stockholm: Säkerställ ett tryggt inomhusklimat

06 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I hjärtat av Sveriges huvudstad, där boendemiljön är lika viktig som stadens pulserande liv, utgör OVK (obligatorisk ventilationskontroll) en kritisk komponent för att säkerställa en hälsosam och energieffektiv bostads- eller arbetsmiljö. En regelbunden OVK-besiktning är inte bara en lagstadgad plikt för fastighetsägare i Stockholm; det är ett ansvar mot dem som dagligen uppehåller sig i byggnaderna. Denna artikel syftar till att ge en övergripande förståelse för vad OVK-besiktning innebär, dess betydelse, samt hur du kan gå tillväga för att försäkra dig om att din fastighet i Stockholm lever upp till de lagstadgade kraven.

Vad är OVK-besiktning?

OVK besiktning i Stockholm är en kontroll av byggnadens ventilationssystem som utförs av en certifierad kontrollant. Syftet med denna kontroll är att verifiera att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusklimatet är tillfredsställande. En OVK är inte bara en temperatur- och luftflödesmätning; det är en noggrann genomgång av samtliga komponenter som påverkar ventilationen, inklusive fläktar, kanaler, filter och ventiler. Det handlar också om att förebygga skador på byggnaden genom att upptäcka och åtgärda brister i ventilationssystemet. I Stockholm är det extra viktigt att utföra en OVK regelbundet, inte bara på grund av stadens varierande klimat utan också på grund av den tätbebyggda miljön, som kan ställa höga krav på ett byggnads ventilationssystem. Regelbunden besiktning bidrar till att förlänga systemets livslängd, förbättra energieffektiviteten och säkerställa en frisk inomhusmiljö för de boende.

OVK besiktning i Stockholm

Lagkrav och fördelar med regelbunden OVK

Lagen om OVK-besiktning trädde i kraft med syftet att främja en god inomhusmiljö. Fastighetsägare i Stockholm är skyldiga att genomföra OVK-besiktningar med intervaller som varierar beroende på byggnadens typ och storlek, vanligtvis mellan var tredje till var sjätte år. Om en fastighet inte uppfyller de grundläggande kraven kan fastighetsägaren bli skyldig att utföra de åtgärder som behövs för att korrigera problemen. Fördelarna med att genomföra OVK regelbundet inkluderar inte bara efterlevnad av lagkrav. En välfungerande ventilation minskar även risken för onödigt slitage på fastigheten, bidrar till en lägre energianvändning och skapar en sund inomhusmiljö, vilket i sin tur kan minska risken för hälsoproblem hos de som vistas i byggnaden. Detta har en direkt inverkan på trivsel och produktivitet, vilket gör OVK-besiktning till en lönsam investering.

Genomförandet av en OVK-besiktning

När det är dags för en OVK-besiktning i Stockholm bör först en behörig och certifierad kontrollant anlitas. Under besiktningen kommer kontrollanten att inspektera och testa ventilationssystemet för att säkerställa att det uppfyller alla gällande standarder och föreskrifter. Kontrollanten kommer också att ge rekommendationer för eventuella förbättringar och vid behov föreslå åtgärder för att rätta till eventuella brister. Det är viktigt att som fastighetsägare förbereda sig inför OVK-besiktningen genom att ha tillgänglig information om systemets historik, inklusive tidigare service och reparationer. Detta kan underlätta kontrollantens arbete och bidra till en mer effektiv och grundlig besiktning.

Fler nyheter